Bij Roelofs krijgen klanten uit de regio de beste service en eerlijk advies op het gebied van fietsen De beste service, advies en onderhoud

Privacy Statement


Fietsspeciaalzaak Roelofs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In dit privacybeleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fietsspeciaalzaak Roelofs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet,- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Fietsspeciaalzaak Roelofs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

Fietsspeciaalzaak Roelofs
G.A. van Nispenstraat 1
6814 JA Arnhem
026 44 260 14
info@fietsspeciaalzaakroelofs.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Fietsspeciaalzaak Roelofs verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het aan gaan van arbeidsovereenkomsten.
 • Meldingen die betrekking hebben op uw aankopen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters, naam, adres, woonplaats, geboorte datum, mailadres.
 • mobiele telefoonnummer, legitimatie nummer, bankrekeningnummer.
 • bij fietsplan: werkgever, personeelsnummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • verzekeringsmaatschappijen en opkoper register.
 • fietsmakelaars en werkgevers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • beveiligde opslag bij Cycle Software.
 • backup bij netwerk beheerder
 • alle data in cloud bij bovenstaande bedrijven.
 • via Google Analytics, de Facebookpixel en Statistieken van WordPress worden onze websites gevolgd en geoptimaliseerd voor gebruik.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.